25 Iunie 19

Câteva din îndatoririle preotului. Se simte cineva vrednic?

  • 24 Mai 19
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    Unele din datoriile cele mai mari ale preotului creştin ortodox sunt: Preotul ortodox trebuie să se silească în toate, după puterile sale, să fie asemenea cu Hristos, Păstorul cel Mare al oilor celor cuvântătoare (I Petru 5,4);
    Preotul trebuie să aibă mare grijă de turma ce i s-a încredinţat de către Dumnezeu şi la mare nevoie să o apere chiar cu preţul vieţii sale (Ioan 15, 12-13), după cum a făcut Sfîntul Ignatie Teoforul şi mulţi alţi Sfinţi Părinţi, arhierei şi preoţi;
    Preotul trebuie să fie împodobit în toată vremea cu marile virtuţi duhovniceşti ale dragostei, smereniei, blîndeţii şi curăţiei trupeşti şi sufleteşti (Matei 11, 29; I Timotei 3, 2; 6, 11-14; I Corinteni 16, 24; Ioan 13, 15);
    Preotul trebuie să ţină legătura duhovnicească foarte strînsă cu turma sa şi să supravegheze îndeaproape viaţa fiecăruia dintre enoriaşii săi (Iezechiel 3, 17; Evrei 13, 7);
    Preotul trebuie să poarte grijă nu numai de cei credincioşi, ci şi de cei pierduţi şi rătăciţi, care au căzut în necredinţă sau eresuri, spre a-i aduce înapoi în sînul Bisericii lui Hristos (II Timotei 2, 25; Tit 1, 9; I Timotei 5, 20; ş.a.).
    Preotul trebuie să facă cunoscută voia lui Dumnezeu enoriaşilor săi şi să le slujească cu cuvîntul şi cu pilda vieţii sale spre împlinirea ei (II Corinteni 6,3; Romani 14, 13-21; I Corinteni 8, 13; 10, 32);
    Preotul este dator să ţină neîntreruptă legătura cu Mîntuitorul Hristos prin sfintele rugăciuni, spre a putea să aibă în toată vremea ajutorul lui Dumnezeu în greaua şi sfînta sa misiune, după cum a poruncit Domnul, zicînd: „Rămîneţi întru Mine şi Eu întru voi..., căci fără de Mine nu puteţi face nimic" (Ioan 15, 4-5). Chiar dacă această poruncă este pentru toţi creştinii, dar în mod deosebit ea este adresată preoţilor, care totdeauna trebuie să fie în Hristos şi Hristos întru ei (Ioan 14, 26; 15, 26; 16, 13);
    Preotul trebuie să aibă o viaţă sfîntă şi fără prihană, să fie treaz la minte, cuviincios, iubitor de străini, nebeţiv, neagonisitor de cîştig urît, blînd, necertăreţ, neiubitor de argint, bun chivernisitor al casei sale, avînd copii ascultători în desăvîrşită bună cuviinţă (I Timotei 3, 1-5);
    Preotul trebuie să se sîrguiască la moralizarea şi sporirea duhovnicească a credincioşilor şi să facă rugăciuni în toată vremea pentru toţi oamenii (Tit 3, 1-2);
    Preotul trebuie să se ferească de certuri şi discuţii zadarnice şi nefolositoare, să vegheze la unitatea sufletească a turmei sale şi să combată pe cei ce stîrnesc discordie şi provoacă dezbinări între credincioşi, precum şi să apere turma sa de erezii (I Timotei 6, 20-21; II Timotei 1, 14-15);
    Preotul este dator să propovăduiască în toată vremea pacea, iubirea şi buna înţelegere între credincioşi, să supravegheze ţinuta bărbaţilor şi a femeilor la rugăciune, precum şi să păstreze cu mare sfinţenie tezaurul sfînt al Tradiţiei, al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi şi ale Apostolilor care s-au transmis prin viu grai şi prin scris (II Timotei 1, 12, 14);
    Preotul trebuie să predice cu îndrăzneală, fără frică şi tot timpul învăţătura creştină (I Timotei 4, 13; II Timotei 1, 8; 4, 2); Preotul trebuie să ştie cum să sfătuiască pe fiii săi duhovniceşti, după vîrsta şi după priceperea lor, după nevoile lor sufleteşti şi trupeşti, să fie milostiv faţă de toţi şi să îndemne pe enoriaşii săi să ajute pe săraci, pe văduve şi pe orfani (I Timotei 5, 1; 6, 17-19);
    Preotul trebuie să cugete cît mai des la dumnezeieştile Scripturi şi să alerge totdeauna la citirea lor ca cerbul la izvoarele apelor, căci acestea sunt arme duhovniceşti şi comori de vindecări pentru sufletele bolnave şi rănite de păcate (II Timotei 3, 15-17);
    Preotul trebuie să se supună orînduielilor statului şi să fie gata oricînd să ajute la săvîrşirea oricărui lucru bun şi de folos obştesc (Romani 13, 1-7; Tit 3, 1-2);
    Preotul trebuie să preţuiască munca cinstită, pentru agonisirea celor de nevoie în viaţa de toate zilele;
    Preotul este dator să se roage lui Dumnezeu pentru conducătorii statului şi pentru cei din dregătorii; de asemenea, să ferească pe credincioşi de credinţe păgîne şi deşarte, de eresuri, superstiţii şi de basmele lumeşti şi băbeşti (I Timotei 4, 7);
    Preotul trebuie să fie destoinic în toate şi desăvîrşit în tot lucrul bun (II Timotei 3, 17);
    Preotul este dator să fie treaz cu mintea la toate lucrurile bune şi să rabde toate suferinţele, făcînd în toată vremea lucrurile evanghelistului şi împlinindu-şi întru toate slujba sa (II timotei 4, 5);
    Preotul trebuie să conlucreze totdeauna cu Dumnezeu la mîntuirea sufletelor omeneşti (I Corinteni 3, 6-9; 15, 10; II Corinteni 6, 1);
    Preotul trebuie să fie slujitor al lui Hristos, Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru (Romani 13, 6; II Corinteni 6, 4; Romani 15, 16; I Corinteni 1, 7; I Timotei 4, 6), şi slujitor al Evangheliei lui Hristos (Efeseni 3, 7; Coloseni 1, 7, 23);
    Preotul este dator să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă (Luca 24, 47; Faptele Apostolilor 17, 30; 20, 21);
    Preotul trebuie să înveţe calea mîntuirii şi să predice ieratarea păcatelor (Luca 1, 77; Faptele Apostolilor 16, 17; Luca 24, 47; Ioan 20, 23);
    Preotul este dator să aducă la credinţa în Hristos pe cei rătăciţi de la adevăr (Faptele Apostolilor 20, 21; Romani 1, 5; 10, 8-14; 16, 26); Altă datorie a preotului este de a risipi întunericul necunoştinţei de Dumnezeu (Matei 5, 14-16; Faptele Apostolilor 10, 6-18; II Corinteni 4, 6);
    Preotul trebuie să fie curat, neprihănit, sincer şi smerit (II Corinteni 1,2; I Timotei 2, 2; 4, 12; 5, 2, 22);
    Altă datorie a preotului este de a fi plin de iubire pentru turmă şi pentru toţi oamenii (I Corinteni 16, 24; I Tesaloniceni 2, 8; II Corinteni 2, 4; Filipeni 1, 2; 4, 1);
    Preotul nu trebuie să fie iubitor de sine, ci cu dragoste către toţi şi răbdător cu cei păcătoşi (I Corinteni 8, 13; 9, 12, 27; I Tesaloniceni 2, 17; I Timotei 6, 11);
    De asemenea, preotul trebuie să fie exemplu de dragoste, de credinţă şi de fapte bune şi să lucreze mîntuirea tuturor fără scopuri de cîştig, de laudă sau altceva de acest fel (I Timotei 3. 2: 6. 11: II Timotei 2, 22; I Tesaloniceni 2, 4).

Extras din: DIN CUVINTELE ARHIMANDRITULUI CLEOPA ILIE - ÎNDRUMĂRI DUHOVNICEŞTI PENTRU VREMELNICIE ŞI VEŞNICIE  
Editura |teognost| Cluj-Napoca 2004
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe