22 Octombrie 18

Biserica, trupul tainic al lui Hristos. Hristos, capul ei. Biserica e unirea a tot ce există, sau e destinată să cuprindă tot ce există

  • 26 Septembrie 17
  • Biserica Ortodoxa, Biserica lui Hristos
  • 0
    Biserica e unirea a tot ce există, sau e destinată să cuprindă tot ce există: Dumnezeu şi creaţie. Ea e împlinirea planului etern al lui Dumnezeu: atotunitatea. În ea e eternul şi temporalul, ultimul - destinat să fie copleşit de eternitate; necreatul şi creatul, ultimul - destinat să fie copleşit de necreat, să se îndumnezeiască; spiritualul de toate categoriile şi materia, ultima - destinată spiritualizării; cerul şi pământul penetrat de cer; nespaţialul şi spaţialul; eu şi tu, eu şi noi, noi şi voi, uniţi în „Tu” divin, sau în relaţie dialogică directă cu El. Biserica este un eu uman comunitar în Hristos ca Tu, dar în acelaşi timp eu-ul ei este Hristos. Biserica este eu-ul rugăciunii tuturor fiinţelor conştiente: pământeni, îngeri şi sfinţi, rugăciunea având în felul acesta un mare rol unificator. În Biserică, în mine şi pentru mine, se roagă toţi, şi eu mă rog în toţi şi pentru toţi. În Biserică toate sunt unite, dar neconfundate în această unitate. Biserica e trupul lui Hristos şi ca atare e unită cu El şi distinctă de El. Biserica e imanentul care are în ea transcendentul, comunitatea treimică de Persoane plină de o nesfârşită iubire faţă de lume, întreţinând în aceasta o continuă mişcare de autotranscendere prin iubire. Biserica este Hristos extins cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate, sau umanitatea aceasta unită cu Hristos şi având imprimat în ea pe Hristos cu trupul Lui îndumnezeit. Dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi luat trup şi nu l-ar fi îndumnezeit prin Înviere şi Înălţare, ar fi lipsit inelul de legătură între Dumnezeu şi creaţie, precum ar fi lipsit iubirea lui Dumnezeu care să se reverse în noi şi să ne atragă la unirea cu El în iubire.
 

    Biserica are prin aceasta o constituţie teandrică. Conţinutul ei constă din Hristos cel unit după firea dumnezeiască cu Tatăl şi cu Duhul, iar după firea omenească cu noi. Cuprinzându-se în Ipostasul întrupat al lui Hristos, Biserica poate fi numită Hristos, înţelegând pe Hristos cel extins în umanitate. Ea e „Hristos Însuşi, Cel ce este dinainte de veci în sânul Tatălui şi la plinirea vremii S-a făcut om şi este şi vieţuieşte pururea cu noi şi lucrează şi mântuieşte şi Se extinde peste veacuri”.
    Cei doi factori, Hristos şi umanitatea, sunt atât de uniţi în Biserică, încât în Biserică nu poate fi văzut unul fără altul şi nu se poate vorbi despre unul fără de celălalt. Despre Hristos se spune că e cap al Bisericii, iar despre Biserică, că e trup al lui Hristos. Hristos are în Biserică poziţia de cap, de temelie, de izvor de viaţă infinită. Orice vorbire despre unul implică pe celălalt şi invers. Dacă totuşi vorbim când de unul când de altul, o facem pentru a pune în lumină poziţia specială pe care o are fiecare în această unitate. Poziţia specială a lui Hristos în Biserică constă în mod principal în calitatea Lui de cap, de factor care uneşte pe credincioşi în Sine ca pe un trup, şi în calitate de model şi de izvor de putere după care se orientează şi de care se umple şi se imprimă ei, făcându-se după chipul Lui.
    Pe când Duhul Sfânt nu a asumat firea umană ca pe un chip al Său, deci nici nu poate fi cugetat ca un model al omului, Hristos asumând firea umană ca pe un chip al Său, e cugetat ca un model al omului. Dar omul nu poate deveni în mod actual un chip deplin al lui Hristos fără lucrarea Duhului Sfânt, sau fără ajutorul Duhului.
    Hristos a devenit capul Bisericii prin faptul că Ipostasul divin Şi-a asumat chipul uman, pârga firii noastre, luând ca om o poziţie centrală între oameni. Dar această poziţie devine eficientă numai întrucât ne poate comunica, prin Duhul, în formă omenească, puterea dumnezeiască şi ne poate face să ne imprimăm de El ca de modelul adevărat al omului, de omul îndumnezeit. Însă S-a făcut cap al Bisericii şi prin faptul că a ridicat această pârgă la starea de jertfă, superioară oricărei preocupări egoiste de Sine, şi la starea de Înviere, purtând prin aceasta cele două stări imprimate în mod îmbinat în trupul Său, ca să ne comunice şi nouă puterea de a ni le însuşi, sau de a ne ridica umanitatea noastră la ele. Iar aceasta înseamnă a ridica umanitatea noastră în unirea cu infinitatea lui Dumnezeu cel personal, căci numai prin jertfă, predându-ne lui Dumnezeu, dărâmăm zidurile care ne închid în mărginirea noastră şi intrăm în comuniune deplină cu Dumnezeu şi cu semenii.
    Sfântul Apostol Pavel a numit în mod direct pe Hristos cap al Bisericii, „Hristos este capul trupului Bisericii” (I Col. 1, 24 şi 18). „Toate le-a supus sub picioarele Lui şi pe El L-a dat peste toate cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate în toţi” (Efes. l, 22-23). Sau: „Să sporim în toate în El, Care este capul Bisericii, în Hristos, din Care tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat şi hrănit prin toate legăturile îşi săvârşeşte, prin lucrarea potrivită fiecărui mădular, creşterea ca trup” (Efes. 4, 15-16). Sau: „Bărbatul este cap femeii precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al căruia este Mântuitor” (Efes. 5, 23). În Epistola către Coloseni (Col. 2, 18-19), Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe creştini să nu se lase amăgiţi de cei ce-i atrag spre puteri inferioare înrobitoare, „în loc să ţină cu putere la Capul de la care tot trupul hrănit şi bine întocmit îşi face creşterea de la Dumnezeu,” la Capul de la care primesc puterea creşterii în libertate şi iubire. În alte locuri tot Sfântul Pavel, fără să numească pe Hristos în mod direct „cap” al Bisericii, o spune aceasta indirect prin faptul că numeşte Biserica „trup al lui Hristos” (Rom. 12, 4-8; I Cor. 6, 15-16; 10-17; 12, 12-27; Efes. 1, 22-23; 4, 15-16; 5, 23; Col. 2, 18-19). Numind pe Hristos „cap al Bisericii”, Sfântul Apostol Pavel precizează că prin aceasta trupul e plinit, hrănit în creşterea şi în armonizarea lui, mântuit de Hristos. Hristos e capul trupului în sensul că „în acest trup se trăieşte viaţa cea nouă după Hristos în Duhul Sfânt şi în El se procură harul, mântuirea şi viaţa dumnezeiască a capului, tuturor mădularelor trupului.”229 În „capul Hristos” se deschide orizontul infinităţii lui Dumnezeu şi, prin El, trupul Bisericii primeşte putere de viaţă şi de iubire unificatoare din această infinitate. „Ca urmare, Biserica e înţeleasă de ortodocşi ca viaţă nouă în Hristos şi în Duhul Sfânt, ca unitate a vieţii harismatice, întrucât ea este organismul viu, unitar, întreg, trupul lui Hristos, din al cărui cap curge viaţa duhovnicească cea nouă în toate mădularele trupului prin lucrarea Duhului Sfânt.”230 „Hristos, în calitate de cap, şi Biserica formează astfel o unitate duhovnicească, un organism unitar viu şi divin omenesc.”231 Prin aceasta Hristos e „Mântuitorul” Bisericii, sau al umanităţii adunate în El.
    În aceleaşi locuri amintite, Sfântul Apostol Pavel ni-L arată pe Hristos drept cap al Bisericii, prin faptul c ă prin El Biserica se structurează ca un întreg armonios (sumbibazovmenon), în care fiecare mădular împlineşte lucrarea corespunzătoare lui (Efes. 4, 15-16; Col. 2, 18-19; Efes. 2, 21).
    Legătura sau relaţia aceasta nemijlocită a fiecărui credincios cu Hristos, dar numai în cadrul corpului cel unic al Lui, îi uneşte pe ei şi întreolaltă. Pe de altă parte, legătura aceasta nemijlocită cu Hristos, Dumnezeu devenit om, îi face pe ei biruitori peste toate puterile şi pornirile care i-ar trage în jos şi i-ar ţine închişi în egoismul lor şi în orizontul imanent al morţii şi al coruptibilităţii. Faptul acesta le înlesneşte, la rândul lui, unitatea întreolaltă în ambianţa infinită şi liberă a Duhului sau a comuniunii iubitoare a Sfintei Treimi.

Extras dinPreot Prof. Dr. DUMITRU STĂNILOAE          
TEOLOGIA DOGMATICĂ ORTODOXĂ vol. 2
TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE TEOCTIST PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE EDIŢIA A DOUA  
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE BUCUREŞTI –1997
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0